regulamin

Regulamin sklepu internetowego Inżynieria Smaku

§1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Inżynieria Smaku, dostępny pod adresem internetowym www.inżynieriasmaku.pl prowadzony jest przez Adriana Dudka, działającego w ramach działalności nierejestrowanej. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

§2
Definicje

Klient – każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sprzedawca – Sklep Internetowy Inżynieria Smaku
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.inżynieriasmaku.pl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§3
Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@inżynieriasmaku.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 500 009 801

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą podanych powyżej danych kontaktowych.
§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox),
Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
Aktywny numer telefonu,
Włączona obsługa plików cookies.
§5
Informacje ogólne

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub działaniem osób trzecich.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
§6
Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, podając adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient może w każdej chwili usunąć Konto, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

Wybrać Produkt, skonfigurować opcje i dodać go do Koszyka;
Zweryfikować zawartość Koszyka i przejść do kasy;
Wypełnić Formularz zamówienia, podając dane odbiorcy i adres dostawy;
Wybrać metodę płatności i zrealizować zamówienie.
Zestaw próbny danej diety można zamówić tylko raz.
§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z dostawy przez obsługę sklepu.
Dostawa produktów odbywa się na terenie śląska i miast w promieniu 30km
Płatność odbywa się przez szybkie płatności online obsługiwane przez Tpay.
§9
Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail.
Klient jest obowiązany do dokonania płatności natychmiast po zawarciu Umowy Sprzedaży.
Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie śląska.
§10
Prawo odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży do momentu potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
§11
Reklamacja

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z opisem i należytą starannością.
Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, reklamację należy zgłosić pod numerem telefonu +48 500 009 801 lub drogą e-mailową na adres: zamowienia@inzynieriasmaku.pl Zaleca się, aby w reklamacji uwzględnić datę zamówienia, adres dostawy oraz opis nieprawidłowości. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Towary można zwrócić osobiście lub skonsultować inne metody zwrotu ze Sprzedawcą. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne na stronach internetowych odpowiednich instytucji, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

  • Stały Polubowny Sąd Konsumencki,
  • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
  • Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów,
  • Organizacje społeczne zajmujące się ochroną konsumentów.

§13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być podmioty obsługujące płatności online. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§15 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane przez Sklep internetowy są zawierane w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Na zakończenie, przypominamy, że korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.